რა უნდა ვიცოდეთ ბინის შეძენისას

სიახლეები დეკ 24, 2022
  1. საცხოვრებელი ბინის ყიდვა დაკავშირებულია მრავალ რისკთან: შესაძლებელია, რომ შენობა იყოს არამდგრადი, გამყიდველის საკუთრების უფლება იყოს ხარვეზიანი, შენობა არ იყოს ექსპლუატაციაში მიღებული და ა.შ.
  2. უძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებამდე რეკომენდირებულია შემდეგი ზომების მიღება:

ა) შემოწმდეს შენობის საძირკვლის და კედლების მდგრადობა დამოუკიდებელი ინჟინერ-კონსტრუქტორის მიერ;

ბ) აიზომოს ბინის შიდა ფართი, რათა ზუსტად დადგინდეს ბინის ფართის ოდენობა;

გ) შემოწმდეს ბინის არსებული ფართის შესაბამისობა საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ შენობის განშლასთან და ადგილობრივი მერიის არქიტექტურის სამსახურში დამტკიცებული არქიტექტურული

პროექტის შესაბამისი სართულებრივ გეგმასთან;

დ) შემოწმდეს, ხომ არ არის გამყიდველი რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში ან მის მიმართ ხომ არ მიმდინარეობს სააღსრულებო წარმოება;

ე) შემოწმდეს, არის თუ არა უძრავი ნივთი დატვირთული იპოთეკით ან სხვა რაიმე ვალდებულებით;

ვ) შემოწმდეს, არის თუ არა შენობა მიღებული ექსპლუატაციაში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ;

ზ) შემოწმდეს, არის თუ არა ბინა მიერთებული კომუნალურ ქსელებზე (ელექტროენერგია, წყალი, წყალარინება (კანალიზაცია), ბუნებრივი გაზი, მინიჭებული აქვს თუ არა აბონენტის ნომრები;

თ) შემოწმდეს, ხომ არ ირიცხება ბინაზე სააბონენტო დავალიანება კომუნალურ მომსახურების კომპანიების მიმართ;

ი) შემოწმდეს, რომ ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებისას ბინა იყოს ცარიელ მდგომარეობაში და მასში არ ცხოვრობდნენ გარეშე (მესამე) პირები, გამყიდველის ჩათვლით;

კ) ნასყიდობის თანხა გადახდილი იქნას მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მყიდველი დარეგისტრირდება უძრავი ქონების მესაკუთრედ ან მომავალ მესაკუთრედ;

ლ) შემოწმდეს, ხომ არ იგეგმება ახალი საცხოვრებელი შენობის მშენებლობა თქვენს მიერ შესაძენი ბინის მომიჯნავედ (გარე ფანჯრების სიახლოვეს);

მ) თუ ბინა დატვირთულია იპოთეკით, იპოთეკარისგან მოპოვებული იქნას წერილობითი თანხმობა იპოთეკის გაუქმების პირობებზე;

ნ) თუ ბინა გაქირავებულია, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებამდე უნდა გადაწყდეს ქირავნობის ხელშეკრულების შემდგომი ბედი.

ო) ადგილობრივ სასამართლოში უნდა გადამოწმდეს, უძრავი ნივთის მიმართ ხომ მიმდინარეობს რაიმე სამოქალაქო დავა;

პ) ადგილობრივ სასამართლოში და ადგილობრივ მერიაში უნდა გადამოწმდეს, უძრავი ნივთის მიმართ ხომ მიმდინარეობს რაიმე სამშენებლო ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი დავა (ჯარიმის ოდენობა შესაძლებელია მერყეობდეს 4000-დან 50000 ლარამდე);

რ) უნდა განახლდეს უძრავი ნივთის ერთიანი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და ასევე – სამეწარმეო რეესტრიდან, თუ გამყიდველი – იურიდიული პირია.

ს) განახლებულ ამონაწერებში გადამოწმდეს, გამყიდველის მიმართ ხომ არ არის რეგისტრირებული რაიმე შეზღუდვები (ყადაღა, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა და ა.შ.);

ს) მოიპოვეთ და გაეცანით უძრავ ნივთთან (შენობასთან) დაკავშირებით ადგილობრივ მერიაში გამოცემულ არქიტექტურულ და ქალაქგეგმარებით დოკუმენტაციას, რათა დადგინდეს, ხომ არ არის შენობის ან მიწის ნაკვეთის მიმართ დადგენილი რაიმე სახის შეზღუდვები.

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მიიღებთ ყველა ზემოთჩამოთვლილ გონივრული წინდახედულების ზომას, საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თავიდან აიცილებთ სამართლებრივ რისკებს.

ავტორი: ადვოკატი ზურაბ ვანიშვილი

დამატებითი კონსულტაციის მიღების მიზნით, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ადვოკატს.

საიტი პასუხს არ აგებს აღნიშნულ სტატიაზე, მასში მოყვანილი ინფორმაციის სიზუსტესა და გამოყენებული ლიტერატურის ან საავტორო უფლებების დაცულობის საკითხზე.

One thought on “რა უნდა ვიცოდეთ ბინის შეძენისას”
  1. ტ) ხომ არ არის ბინაზე უნებართვო მინაშენი, ან უნებართვო რეკონსტრუქცია.
    ეს განსაკუთრებით ეხება ძველ შენობებს, რომელთა დოკუმენტაცია მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში არ იძებნება.
    ბინის ფაქტობრივი ფართისს რეგისტრაცია არ გამორიცხავს, რომ მისი ნაწილი არაა უნებართვოდ მიშენებული.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *