სტრატეგიული დაგეგმარება

სწორი და დროული ინფორმაცია ბიზნესის წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე ეხება დამწყებ ბიზნეს თუ ახალი პროდუქტის/მომსახურების ბაზარზე წარდგენას.

კვლევითი ორგანიზაციები:
დეტექტივთა ეროვნული ასოციაცია

სტრატეგიული კვლევა

მნიშვნელოვანია მოპოვებული ინფორმაციის სწორად დამუშავებას და იმ სახით მიღებას, რომელზე დაყრდნობითაც გარკვეული სტრატეგიული, ტაქტიკური თუ ოპერატიული გადაწყვეტილებების მიღება იქნება შესაძლებელი. გთავაზობთ ბიზნესის დაწყებასთან თუ განვითარებასთან დაკავშირებულ კვლევებს სხვადასხვა მიზნობრიობით და მიმართულებით, კერძოდ: 

ორგანიზაციის სტრატეგიის შეფასებისა და შემუშავების პროცესი

სტრატეგიული დაგეგმარება

სწორი სტრატეგის შემუშავებისათვის მთავარი ფაქტორები არსებული სიტუაციისა და საფრთხეების ანალიზი და მათი გათვალისწინებით, დასახული მიზნების მისაღწევად, კონკრეტული ამოცანების დასახვაა. სიტუაციის ანალიზის საფუძველზე ორგანიზაციის შიგნით არსებული ღირებულებების, რესურსების, ხედვებისა და მიზნების სწორად მიმართვა, ორგანიზაციის გრძელვადიან პერიოდში წარმატებული არსებობის გარანტია.

  • SWOT ანალიზი (ორგანიზაციის ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების ანალიზი)
  • PEST ანალიზი (პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და ტექნოლოგიური გარემოს ანალიზი)
  • STEER ანალიზი (სოციალურ-კულტურული, ტექნოლოგიური, ეკონომიკური, ეკოლოგიყრი და მარეგულირებელი ფაქტორების ანალიზი)

ორგანიზაციული დიაგნოსტიკა

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმა

ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება

კონკურენტული დაზვერვა

ოპერაციებისა და პროცესების დიზაინი

ტრენინგები და ქოუჩინგი

დეტექტივთა ეროვნული ასოციაცია

დაიწყე დღესვე ფიქრი ხვალინდელ დღეზე

ჩვენ დაგეხმარებით ერთად განვსაზღვროთ თქვენი მიზნები, დავინახოთ თქვენი უნიკალური ადგილი ბაზარზე და არსებული რესურსების გამოყენებით დავსახოთ სწორი სტრატეგია. ჩვენი გუნდი გთავაზობთ ჩვენ მიერ წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილების, უნარებისა და მეთოდების თქვენს საჭიროებებზე მორგებას.

0 +
პარტნიორი
0 +
ქვეყნები
0 +
დაზვერვა
0 +
კვლევა