კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოება

კიბერუსაფრთხოების სერვისები, რომლებიც დაგეხმარებათ იყოთ დაცული კომპანიის ზრდის პარალელურად 

კიბერრისკების მართვა
ამ ეტაპზე ხდება კომპანიაში გამოვლენილი რისკებისა და სისუსტეების შესაბამისი კონტროლის მექანიზმების დანერგვა, რომლებიც თანხვედრაშია ბიზნეს პროცესებთან.

კიბერრისკების შეფასება და უსაფრთხოების ტესტირება

სერვისის საწყის ეტაპზე ხდება კომპანიაში არსებული ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების შეფასება და უსაფრთხოების ტესტირება რაც გულისხმობს:
ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკებისა და ტექნიკური სისუსტეების იდენტიფიცირება, რომელიც გავლენას ახდენს კომპანიის ბიზნეს პროცესებზე
გამოავლინე რისკები და საფრთხეები
ბიზნეს პროცესთან შესაბამისი პოლიტიკებითა და ტექნიკური კონტროლის მექანიზმების დანერგვით რისკების პრევენცია ორგანიზაციაში
მართე რისკები
კიბერინციდენტის დადგომის შემთხვევაში კომპანიას აქვს შესაძლებლობა შეინარჩუნოს ბიზნესის უწყვეტობა და მინიმუმამდე დაიყვანოს შესაძლო დანაკარგი
შეინარჩუნე უწყვეტობა
დეტექტივთა ეროვნული ასოციაცია

ინფორმაციული უსაფრთხოების აუთსორსინგი

კიბერ ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფი მართავს კიბერინციდენტზე რეაგირების ყველა პროცესს. ინციდენტებზე რეაგირების სერვისი 

კიბერინციდენტებზე რეაგირება და მართვა

ფორსმაჟორულ სიტუაციებში კომპანიებისთვის მნიშვნელოვანია ჰქონდეთ ბიზნესუწყვეტობის სტრატეგია, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა გაუთვალისწინებელი მოვლენების დროს შეუფერხებლად განაგრძოს ბიზნეს საქმიანობა.

ბიზნესის უწყვეტობა
კომპანია ვალდებულია მიიღოს ისეთი ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვას შემთხვევითი ან უკანონო განადგურებისაგან, შეცვლისაგან, გამჟღავნებისაგან, მოპოვებისაგან და სხვა ნებისმიერი უკანონო ქმედებისგან.
მიღებული უსაფრთხოების ზომები დაფარავს ისეთ საკითხებს 
პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება

კომპანიებში კიბერუსაფრთხოების კუთხით ყველაზე სუსტ რგოლად ადამიანი ითვლება, ამიტომ მნიშვნელოვანია მუდმივად ხდებოდეს მათი ცნობიერების ამაღლება კიბერ საფრთხეების თანმდევი რისკების და კიბერშეტევის მეთოდების შესახებ.

თანამშრომელთა ტრენინგი